ഇതാണ് മക്കളേ പഴങ്കഞ്ഞിക്കട| Traditional Breakfast| Village Food|street food kerala

0pazhankanjiKada #streetfoodkerala #kanjikada #kollam #kollamfood നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഇത് പോലെയുള്ള, രുചികരമായതും വളരെ …

Leave A Reply

Your email address will not be published.