വലിച്ചതല്ല കുഴച്ചു തിന്നതാ അല്ല്യോടാ ! Troll Video | Asianet News Mistakes Troll | Ubaid Ibrahim

0വലിച്ചതല്ല കുഴച്ചു തിന്നതാ അല്ല്യോടാ ! Troll Video | Asianet News Mistakes Troll | Ubaid Ibrahim.

Leave A Reply

Your email address will not be published.