CTM #39 | CÁNH TẢ VẪN CHƯA HẾT "ĐIÊN", LẠI TUNG FAKE NEWS ĐỂ ĐÀN HẶC TP KAVANAUGH!

0


tranmaico #chinhtrimy #kavanaugh CTM #39 | CÁNH TẢ VẪN CHƯA HẾT “ĐIÊN”, LẠI TUNG FAKE NEWS ĐỂ ĐÀN HẶC TP KAVANAUGH! Trước khi bày mưu …

Leave A Reply

Your email address will not be published.